Mithatpaşa Cad. No: 30/14-15 Kızılay/ANKARA ( Mithatpaşa PTT Üstü )
info@atak1vipguvenlik.com.tr atak1vip@gmail.com
0555 888 28 25 - 0312 433 11 33

Sıkça Sorulan Sorular

Atak Vip Güvenlik Hizmetleri

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde belirtilmiştir.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
j)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.
k)Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler nelerdir?

5188 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan para ve değerli eşya nakil işlemlerindeki, özel güvenlik görevleri, özel güvenlik uygulaması bulunan kurum ve kuruluşlarda özel güvenlikle alakalı (nöbet hizmeti, koruma ve güvenlik planı hazırlanması) gibi görevler, özellikle sanayi bölgeleri olmak üzere mal giriş çıkışı olan yerlerde giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, mal kaybının önlenmesi, mal güvenliğinin sağlanması ve kantarlarda ölçüm yapılması gibi görevler,için görevlendirilenler, Koruma ve güvenlik hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilir ve bu alanlarda özel güvenlik görevlisi istihdam edilebilir. Alarm izleme merkezlerinde operatör görevi ile özel güvenlik izni olup kamera sistemi olan yerlerde görüntü takibi görevi mutlak suretle özel güvenlik görevlisi tarafından yerine getirlir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 24’üncü maddesi gereği ruhsat harcı alınması zorunludur.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni” başlıklı 17 nci maddesinde “…Başvuru sahiplerinden, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı verilir.” hükmü gereğince ruhsat harcı alınmaktadır. Ruhsat harç miktarları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda her yıl belirlenen değerleme oranlarına göre artmaktadır.
Özel Güvenlik Kimlik Kartı için Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinin 9103 No’lu hesabına 2021 yılı için 986,00 TL. ücret yatırılmaktadır.
Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için beşbin ikiyüzsekiz (5208) Türk Lirası idari para cezası verilir.
Özel güvenlik görevlilerinin maaş, çalışma saatleri, özlük hakları, işe giriş-çıkışları ve işverenle yaptıkları iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu nedenle asgari ücretin üzerinde ücret alınması, iş yerinde baskı (mobing) uygulanması, çalışma saatleri ve diğer haklar konusundaki taleplerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya bu Bakanlığa bağlı ilgili müdürlüklere yazılı olarak ya da İletişim Merkezi “ALO 170” hattının aranarak yapılması gerekmektedir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve ilgili mevzuatında çalışan özel güvenlik görevlilerin yıpranma hakkı ile ilgili her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve/veya sürekli işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlileri ile il özel idareleri ve belediye şirketleri bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin üniformalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve bu yerlerde çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniformaların renk, şekil, cins ve esasları ile bu üniformalarda kullanılacak işaret, sembol, logo ve armaları kapsayan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi” 15.05.2020 tarihinde Bakanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Üniformalarda kullanılacak malzeme ve bunların teknik özellikleri, Yönerge’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sayfasında, 09.06.2020 tarihinde (https://egm.gov.tr/ozelguvenlik/tek-tip-uniforma/) yayınlanmış, yayım tarihi itibariyle üniformalar kullanılabilecek olup, 15.10.2021 tarihinden sonra yönerge kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda tek tip üniforma kullanılması zorunlu hale gelecektir.
Özel güvenlik eğitim sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı işlemleri Valiliklerimiz tarafından yürütüldüğünden, ikamet edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilerek alınması gerekmektedir.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Yenileme Eğitimi başlıklı 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır….” hükmü ile, Yenileme eğitimine her zaman başvuru yapılabilmektedir. Ancak işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi açısından; Bakanlığımızdan faaliyet izin belgesi alan Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına özel güvenlik kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl kala müracaat edilebilir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Eğitim” başlıklı 14’üncü maddesinde “…Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz …” hükmü doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler için silah eğitimi dışında temel eğitim şartı aranmamaktadır.
Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olan özel güvenlik görevlisinin silahlı kimlik kartı sahibi olabilmesi için; silah fark eğitimi alarak silah fark sınavına girmesi gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı süresi dolan silahsız özel güvenlik görevlisinin ise, yenileme eğitimi müracaatı sırasında silah fark eğitimi almak istemesi halinde; alacağı silahsız yenileme eğitiminin yanı sıra silah fark eğitimini de alarak, önce silahsız yenileme sınavına girmesi, bir sonraki sınavda ise silah fark sınavına girmesi gerekmektedir. Her iki durumda da başarılı olan özel güvenlik görevlilerine silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmektedir.
Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim (100 saat) ile silah eğitiminden (20 saat) oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden (silahsız özel güvenlik görevlileri için 50 saat) az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz. Yukarıda bahsi geçen temel eğitimden muaf olanlarda dahil olmak üzere tüm özel güvenlik görevlilerinin, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Yenileme Eğitimi başlıklı 34’üncü maddesindeki “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır…” hükmü doğrultusunda yenileme eğitimi almaları gerekmektedir.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesi hükmünce kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alınması ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması gerekmektedir, sağlık raporu alınması gerekmemektedir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesinde yapılan değişiklikle çalışma izin belgesi süresiz hale gelmiştir. Ancak Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesi “Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.” hükmünce yenileme eğitimleri mevzuat gereği devam etmektedir.
5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13’ünde belirtilen şartları taşıyanlar ve haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumlu olanlar özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak görev yapabilmektedirler.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Eğitim Programı” başlıklı 33. maddesinde “Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır.” hükmü amirdir.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Eğitim Programı Başlıklı 33’üncü maddesinde “Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır … Özel güvenlik eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günü kursiyerlerin istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz.” ve Yenileme Eğitimi Başlıklı 34’üncü maddesinde “Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır…” hükmü ile, Milli bayramlar ile arefe günleri öğleden sonrası da dahil olmak üzere dini bayram günlerinde özel güvenlik eğitimi verilmeyecek şekilde eğitim programı düzenlenmektedir.”
Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veya özel sektörde çalışan uzman eğiticiler ise bir haftada kırk beş saatten fazla ders veremezler. Bir uzman eğitici gerekli şartlara haiz olsa bile bir eğitim kurumunda en fazla üç farklı derse girebilir.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Eğitim Programı başlıklı 33. Maddesi’nde “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.” hükmü doğrultusunda hizmetiçi eğitim atışları yapılmaktadır.
Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10’undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.
Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ile yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası düzenlenir ve valilikçe onaylanarak adaylara/özel güvenlik görevlisine/yöneticilere verilir. Özel güvenlik eğitim sertifikaları (temel eğitim/yenileme eğitimi) beş yıl süreyle geçerlidir.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi başlıklı 42. Maddesi’nde “Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak yayınların Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği’ne göre tavsiye edilmiş yayınlardan olması şarttır. Üniversitelerde ders kitabı ve ekipmanı olarak kullanılan materyalde bu şart aranmaz. Uygulamalı dersler için yeterli ekipman hazır bulundurulur.” hükmü yer almaktadır.
Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilir. Alan eğitimlerinin eğitim programı, müfredatı, eğiticilerin niteliği ile uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecektir. Alan eğitimleri ücreti karşılığında Bakanlık tarafından verilebileceği gibi, belirlenecek şartları yerine getiren özel güvenlik eğitim kurumları da Bakanlıktan onay alarak verebilecektir.
Sınav takvimi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı web sayfasında yayımlanır.
Sınav başvuru ücreti ve sınav tarihleri Bakanlık tarafından belirlenerek ülke genelinde uygulanır.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sınav Sonuçlarının değerlendirilmesi başlıklı 39. Maddesindeki “Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır…. Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.” hükmü doğrultusunda sınav değerlendirilmesi yapılmaktadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Ankara'nın en çok tercih edilen Özel Güvenlik Kursu Erken Kayıt Avantajlarından yararlanmak için tıklayınız.
Merhaba? Silahlı/Silahsız Sertifika Almak mı İstiyorsun?